GPS Buddy (Shortcut)

iCloud Share Link: https://www.icloud.com/shortcuts/d923350f705e4b7d8dc3338667e0ac32